Tỉnh Bình Dương

Huyện Phú Giáo – Bình Dương: Thúc đẩy phát triển du lịch

Là một trong những địa phương của tỉnh có tiềm năng du lịch, huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã và đang triển khai nhiều hoạt động để thúc đẩy du lịch phát triển. Các nội dung từ định hướng quy hoạch, mời chuyên gia xây dựng đề án, đến tổ chức các buổi khảo sát kết

Chi tiết