TP. Tân Uyên (Bình Dương): Đánh thức tiềm năng du lịch nông thôn

Để đánh thức tiềm năng du lịch của thành phố Tân Uyên (Bình Dương), UBND thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, qua đó khai thác những đặc trưng về du lịch nông nghiệp, nông thôn, phát huy tối đa sự tham gia của người dân, cộng đồng để xúc tiến du lịch.

Theo kế hoạch, mục tiêu từ nay đến năm 2025, thành phố Tân Uyên đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về vườn cây ăn trái, nông trại ứng dụng công nghệ cao, văn hóa và môi trường sinh thái nông thôn của thành phố nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Cụ thể, thành phố phấn đấu chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái; xây dựng ít nhất 1 mô hình cụ thể phù hợp với điều kiện của thành phố; đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số, 100% điểm du lịch nông thôn công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số; 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch; 80% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch; đảm bảo thực hiện tốt công tác phát triển du lịch gắn với bảo vệ mỗi trường nông thôn. 

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, UBND thành phố Tân Uyên sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, thu thập thông tin, số liệu về tài nguyên, thị trường du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố; lựa chọn, hỗ trợ phát triển điểm du lịch nông thôn, sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng và phát triển sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về quản lý và phát triển hoạt động du lịch nông thôn. Thành phố cũng quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với làng nghề truyền thông, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn; tập trung huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nông thôn. Đặc biệt, thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn.

Lâm Thị Thùy Trang (P.VHTT Thành phố Tân Uyên)
Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Bình Dương – dulichbinhduong.org.vn