Xây dựng mô hình thí điểm Du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 19/3/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND xây dựng mô hình thí điểm Du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là phát triển, chuẩn hóa điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh làm trung tâm gắn với các sản phẩm du lịch có tiềm lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề, môi trường sinh thái phá Tam Giang tại khu dịch vụ du lịch Ngư Mỹ Thạnh, Mỹ Thạnh, Cư Lạc, Thủy Lập thông qua Hợp tác xã dịch vụ du lịch cộng đồng Tam Giang, xã Quảng Lợi.

Cụ thể, phấn đấu đạt chuẩn OCOP 4 sao. Phấn đấu có 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Các chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 100% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó phấn đấu 50% là lao động nữ; có ít nhất 01 nhân viên thành thạo ngoại ngữ. Hợp tác xã dịch vụ du lịch cộng đồng Tam Giang, xã Quảng Lợi được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Xây dựng mô hình chuỗi liên kết cung ứng dịch vụ du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù…

Chương trình triển khai ở điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh, các điểm du lịch nông thôn do Hợp tác xã du lịch cộng đồng Tam Giang, xã Quảng Lợi quản lý, các điểm cộng đồng địa phương tổ chức quản lý hoặc có sự tham gia của cộng đồng các thôn Mỹ Thạnh, Thủy Lập, Cư Lạc, xã Quảng Lợi. Phạm vi về thời gian: Từ năm 2024 đến năm 2025. Đối tượng thực hiện là các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia vào lĩnh vực du lịch nông thôn, các hộ gia đình, chủ thể hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn nông thôn có nhu cầu khai thác và liên kết phát triển du lịch nông thôn xã Quảng Lợi.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng của địa phương theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững; Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng; Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đối số Truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn Ngư Mỹ Thạnh…

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế – thuathienhue.gov.vn