Khánh Hòa: Thị xã Ninh Hòa triển khai xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ninh Vân năm 2024

Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành Kế hoạch số 1255/KH-UBND ngày 29/3/2024 để triển khai xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ninh Vân năm 2024.


Một góc xã đảo Ninh Vân nhìn từ trên cao. Ảnh: Vĩnh Thành

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch bao gồm: Thành lập Ban Quản lý du lịch cộng đồng tại xã Ninh Vân, cùng ban hành các thể chế quản lý được thống nhất trong cộng đồng; Hình thành các yếu tố cơ bản cho hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Ninh Vân; Tổ chức tập huấn cho cá nhân, hộ gia đình, người dân trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; Rà soát, đề xuất nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông, đầu tư cơ sở vật chất; tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, thân thiện và mến khách; Tổ chức rà soát, tổng hợp danh sách và nhu cầu kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh, gửi UBND thị xã tổng hợp; Tổ chức tuyên truyền, quảng bá; Tổ chức lễ công bố xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng đã được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 03/10/2023, kết hợp xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh tế đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ninh Vân. Để triển khai thực hiện Kế hoạch giao nhiệm vụ cho Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp UBND xã Ninh Vân và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Kế hoạch triển khai theo đúng hướng dẫn kết hợp hiệu quả với phát triển du lịch nông thôn, đồng thời phát huy được vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; thúc đẩy, tạo mối liên kết tham gia với các cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ninh Vân.

Luyện Mạnh Cường
Trung tâm Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa – nhatrang-travel.com