Khánh Hòa: Công nhận Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 về việc công nhận Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai tác kinh doanh tại Làng nghề xoi Trầm Hương, Vạn Thắng được UBND huyện chi hỗ trợ theo quy định tại Điều 2, Nghị Quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022.

Theo Nghị Quyết số 06/2022/NQ-HĐND nội dung và mức chi hỗ trợ bao gồm: Lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn tối đa 15 triệu đồng/địa điểm; Phát triển sản phẩm du lịch tối đa 40 triệu đồng/sản phẩm; Trang thiết bị cần thiết ban đầu cho cá nhân, hộ gia đình, người dân trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch tối đa 30 triệu đồng/hộ; Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình, người dân trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch tối đa 100 triệu đồng/năm/địa phương; Xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng tối đa 100 triệu đồng/năm/địa phương.

Việc Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh được công nhận địa điểm tiềm năng về du lịch cộng đồng sẽ góp phần để người dân địa phương nâng cao nhận thức, đồng thời chú trọng xây dựng chất lượng sản phẩm, hình ảnh để xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch góp phần bổ sung thêm dịch vụ du lịch cho ngành du lịch Khánh Hòa trong những năm tới.

Luyện Mạnh Cường
Cổng Thông tin du lịch Khánh Hòa – nhatrang-travel.com