Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn

Nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025.


Thác Tiên thuộc xã Phú Lâm, huyện Hương Khê

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn về lưu trú, ăn uống, dịch vụ du lịch khác tại điểm du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số, kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên toàn tỉnh. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù. Đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho tối thiểu 80% chủ cơ sở du lịch nông thôn, quản lý, nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ, làng nghề phục vụ du lịch, cán bộ quản lý du lịch tại địa phương và cộng đồng du lịch nông nghiệp, nông thôn. Mỗi điểm du lịch có ít nhất 1 nhân viên có khả năng giao tiếp ngoại ngữ.

Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung là tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tăng cường hợp tác về phát triển du lịch nông thôn; xây dựng, phát triển du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông thôn; tăng cường truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển du lịch nông thôn.

Trên cơ sở kết quả khảo sát đoàn khảo sát phát triển mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 phối hợp với Viện Kinh tế Du lịch – Nông nghiệp thực hiện và đề xuất của Sở VHTTDL tại báo cáo số 163/BCSVHTTDL ngày 30/9/2022, UBND tỉnh đã lựa chọn xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) là điểm để đề xuất Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) xây dựng mô hình phát triển chuỗi du lịch nông nghiệp, nông thôn liên kết các điểm đến, hình thành các tour du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp, làng nghề, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường tại Hà Tĩnh. Đồng thời lựa chọn, thôn Hoa Thị, xã Thọ Điền (Vũ Quang), bản Phú Lâm, xã Phú Gia (Hương Khê) là 2 điểm để xây dựng 2 mô hình du lịch cộng đồng của tỉnh theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững trên địa bàn tỉnh để tổng kết, đánh giá nhân rộng ra toàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hương Sơn phối hợp với Sở NN&PTNT và Bộ NN&PTNT xây dựng mô hình phát triển chuỗi du lịch nông nghiệp, nông thôn liên kết các điểm đến, hình thành các tour du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp, làng nghề, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường tại xã Sơn Kim theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

UBND huyện Vũ Quang và UBND huyện Hương Khê chủ trì xây dựng Đề án thí điểm mô hình du lịch cộng đồng theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 tại thôn Hoa Thị (xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) và bản Phú Lâm (xã Phú Gia, huyện Hương Khê).

Nguyễn Ái Vân
Cổng TTĐT Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh – sovhttdl.hatinh.gov.vn