Đà Nẵng: Triển khai các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4480/UBND-SNN ngày 21/8/2023 giao Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Hòa Vang tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Day manh chuyen doi so, huong den nong thon thong minh tai Hoa Vang hinh anh 1

Theo đó, UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang phối hợp với Sở Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, chú ý các nội dung theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3228/BNN-VPĐP ngày 19/5/2023 để bổ sung, hoàn thiện vào Kế hoạch và triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Hòa Vang đảm bảo theo quy định.

UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội dồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triên nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang và Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025 đảm bảo có hiệu quả. Đồng thời, chủ trì nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với lợi thế, định hướng du lịch của địa phương.

UBND thành phố giao Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các chủ thể, lao động du lịch nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là du lịch cộng đồng nhằm khai thác tối đa tiềm năng và tài nguyên du lịch của từng địa phương.

UBND thành phố cũng giao UBND huyện Hòa Vang phối hợp với Sở Du lịch tăng cường công tác truyền thông, thay đổi tư duy về vai trò, cách làm du lịch nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn phải đặt cộng đồng là trung tâm, lấy cộng đồng là nền tảng để xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo sự lan tỏa cho phát triển kinh tế địa phương.

Thái Bình

Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng – danang.gov.vn