Rượu trắng

Để hương rượu cần lan xa…

“Lên Tây Nguyên phải nếm rượu cần, về đồng bằng lưu luyến men lá say”. Đúc kết này đã thành lời khuyên phổ biến với du khách của các hướng dẫn viên du lịch kết nối giữa vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Song làm sao để “chính thức đưa rượu cần về xuôi”, vấn đề hóa ra không đơn giản.

Chi tiết