Tỉnh Nam Định

“Đánh thức” tiềm năng phát triển du lịch nông thôn ở Nam Định

Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Đây là một trong những giải pháp căn cơ để ngành du lịch Nam Định phục hồi phát triển tương xứng với tiềm năng.

Chi tiết

Du lịch trải nghiệm đồng quê Hải Hậu – Nam Định

Hải Hậu (Nam Định) với tiềm năng du lịch phong phú. Thời gian qua, địa phương có nhiều cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút các công ty, doanh nghiệp và người dân đầu tư xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Thời gian qua, Hải Hậu chú trọng phát triển loại

Chi tiết