Cao Bằng: Công nhận thêm 2 làng nghề nông thôn

Theo Quyết định số 1081/QD-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng có 2 làng nghề mới được công nhận làng nghề, ngành nghề nông thôn năm 2023, gồm: Làng nghề làm nón lá Hoàng Diệu, xóm Hoàng Diệu và Làng nghề làm ngói đất nung Lũng Rì, xóm Lũng Rì (xã Tự Do, huyện Quảng Hòa).

Việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống góp phần khôi phục, bảo tồn, phát triển nghề truyền thống và các nghề mới

Các làng nghề được công nhận đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, theo đó, tối thiểu 20% hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn; hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận; đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống góp phần khôi phục, bảo tồn, phát triển nhiều nghề truyền thống và phát triển các nghề mới; không chỉ đem lại giá trị kinh tế cao, làm giàu cho nhiều người dân nông thôn, mỗi làng nghề còn mang bản sắc riêng, tạo ra những sản phẩm độc đáo, tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Diệu Hoa

Báo Cao Bằng điện tử – baocaobang.vn