Cà Mau: Năm 2024, khôi phục, bảo tồn và phát triển 07 làng nghề

Theo nội dung kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Cà Mau năm 2024 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ban hành, trong năm nay sẽ khôi phục, bảo tồn và phát triển 07 làng nghề. Trong đó, phấn đấu công nhận ít nhất 04 làng nghề, gồm: tôm khô, bánh phồng tôm, sản xuất muối, trồng và làm dưa bồn bồn.


Ruộng sản xuất muối của người dân xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

Mục tiêu kế hoạch còn đề ra, trong năm 2024 có 50% người lao động trong làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng vệ sinh an toàn lao động và kiến thức công nghệ thông tin cơ bản; 100% cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

Mục đích thực hiện kế hoạch nhằm bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề, giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống; chú trọng phát triển làng nghề phù hợp thế mạnh của tỉnh, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện các nội dung có liên quan tại kế hoạch.

NT
Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau – camau.gov.vn