Cà Mau: Hỗ trợ nâng hạng OCOP

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau hỗ trợ nâng hạng OCOP.

Tập trung hỗ trợ để nâng hạng các sản phẩm OCOP

Theo đó, về việc cấp giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan rà soát những chủ thể đảm bảo các điều kiện, đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, xem xét, xác nhận cơ sở đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, làm cơ sở cho chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, nâng hạng theo quy định.

Về tiêu chí sở hữu trí tuệ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, liên hệ Cục Sở hữu trí tuệ sớm xem xét, quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận bảo hộ cho các sản phẩm theo quy định. Trong đó, nghiên cứu rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, nhưng vẫn đảm bảo theo quy định.

Các sản phẩm được đánh giá tiềm năng, có khả năng đạt 5 sao, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Công ty Điện lực Cà Mau, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục xem xét, hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện hồ sơ và tham gia đánh giá ngay khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Đối với các sản phẩm được đánh giá tiềm năng, có khả năng đạt 05 sao nhưng còn vướng mắc về thủ tục chứng minh thị trường xuất khẩu, hình thức xuất khẩu qua trung gian, quy mô nhỏ, rất khó có thể được cấp CODE xuất khẩu hàng hóa, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và các chủ thể có các sản phẩm xuất khẩu quốc tế, rà soát, nghiên cứu, xem xét giải pháp xây dựng hợp đồng ủy thác xuất khẩu theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoặc phương thức khác phù hợp, để chứng minh chủ thể có thị trường xuất khẩu.

Nguyệt Thanh

Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Cà Mau – camau.gov.vn