Thanh Hoá: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân

Cụ thể, điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 3.662 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công xây dựng từ tháng 5-2022 đến tháng 5-2024; Hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng vào tháng 5-2024.

Công ty cổ phần Tập đoàn T&T có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường GPMB theo thông báo kết luận của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế (nếu có), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Nghi Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

BĐT