Quảng Ngãi: Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2023

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Quyết định số 1425/QĐ-UBND công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, sản phẩm đạt hạng 4 sao (****) 10 sản phẩm của 08 chủ thể.

 

 

 

Sản phẩm công nhận đạt hạng 4 sao được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận; được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Quyết định 1162/QĐ-VPĐP-OCOP ngày 17/9/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; mức tiền thưởng cho các chủ thể sản xuất có sản phẩm được UBND tỉnh quyết định công nhận hạng 4 sao thực hiện theo quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 và được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 03 năm (36 tháng), kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Chương trình OCOP) tham mưu tổ chức công bố, cấp Giấy chứng nhận, chi tiền thưởng cho chủ thể có sản phẩm được công nhận, phân hạng OCOP; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể thực hiện việc sử dụng và in logo OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm OCOP được công nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra định kỳ sản phẩm hàng năm; đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu logo OCOP và các quy định khác của pháp luật.

B.T

Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi – quangngai.gov.vn