Quảng Nam: Hội An xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP tại HTX Nông nghiệp sạch Quê Vườn

UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa thống nhất chủ trương cho phép HTX Nông nghiệp sạch Quê Vườn xây dựng Trung tâm OCOP thành phố Hội An tại số 72 – đường Nguyễn Thái Học, phường Minh An, nhằm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

UBND thành phố cũng đề nghị HTX Nông nghiệp sạch Quê Vườn hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đầu tư đúng quy định và xây dựng phương án tổ chức hoạt động kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

Đồng thời, UBND thành phố giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và UBND phường Minh An hướng dẫn HTX Nông nghiệp sạch Quê Vườn hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện; nghiên cứu các cơ chế chính sách hỗ trợ để xây dựng Trung tâm OCOP thành phố Hội An trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Việc triển khai xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP sẽ góp phần thực hiện hiệu quả phương án Phát triển điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng Quảng Nam trên địa bàn thành phố Hội An, giai đoạn 2023-2025.

Mỹ Lệ
Đài TT-TH Hội An – hoianrt.vn