Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND về việc phát triển ngành nghề nông thôn (NNNT) tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là đẩy mạnh phát triển NNNT, đặc biệt là các ngành nghề truyền thống, ngành nghề có giá trị kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng nhanh giá trị sản xuất của các ngành nghề và dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường và tôn tạo, gìn giữ không gian nông thôn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân các nhóm NNNT đạt 05 – 5,5%/năm; thu nhập bình quân lao động trong những hoạt động NNNT tăng từ 2,2 – 2,5 lần so với năm 2023; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo quy định; duy trì và phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận, phấn đấu đến năm 2030 giá trị sản xuất của các làng nghề, làng nghề truyền thống đạt trên 240.000 triệu đồng. 

Kế hoạch tập trung vào phát triển các ngành sản xuất gồm: Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất NNNT; nhóm sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; ngành sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; sản xuất muối; ngành dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn; bảo tồn và phát triển làng nghề; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch làng nghề

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát triển NNNT đến cơ sở ngành nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống; hướng dẫn các cơ sở sản xuất ngành nghề xây dựng chương trình, dự án để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước; xây dựng kế hoạch phát triển NNNT hàng năm ở địa phương, chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn vốn được giao để hỗ trợ thực hiện dự án phát triển ngành nghề…

PV ĐHà
Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình – quangbinh.gov.vn