Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025

Ngày 14/3, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 495/QĐ-UBND về triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.

Cụ thể, chương trình nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường phát huy lợi thế sinh thái tự nhiên, môi trường cảnh quan, giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề của khu vực nông thôn Hòa Vang, từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp thành kinh tế nông nghiệp trên cơ sở tích hợp đa ngành.

Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân, sự tham gia tích cực từ cộng đồng địa phương vào đầu tư phát triển du lịch nông thôn để phát triển đa dạng sản phẩm hàng hóa, sản phẩm dịch vụ du lịch, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bên vững.

Phát triển hệ thống điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng, hấp dẫn, chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao của Hòa Vang đáp ứng nhu cầu thị trường; thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp nông thôn gắn liền với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP địa phương.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, thành phố hoàn thành quy hoạch du lịch vùng rừng núi và quy hoạch vùng vui chơi giải trí dưới nước khu vực huyện Hòa Vang để kêu gọi đầu tư phát triển, cung cấp sản phẩm du lịch trải nghiệm sinh thái tự nhiên.

Phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn, phấn đấu hình thành 02 sản phẩm OCOP du lịch 3 sao trở lên, 02 hợp tác xã du lịch cộng đồng, 100% cơ sở du lịch được đào tạo các kỹ năng cần thiết để phục vụ du lịch. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.

Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá và ứng dụng các dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Hình thành mạng lưới liên kết du lịch nông thôn đặc thù của huyện Hòa Vang. Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn tại huyện.

UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng năm và đột xuất theo chỉ đạo của UBND thành phố thông qua Sở Du lịch. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng, hướng dẫn, hỗ trợ và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn. Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán theo quy định; căn cứ nhiệm vụ được giao của từng của các Sở, ngành, địa phương và đề nghị của các cơ quan, đơn vị về kinh phí, nguồn vốn (vốn chi đầu tư, vốn chỉ thường xuyên, vốn thực hiện lồng ghép) chủ trì tổng hợp, đề xuất dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tư vấn về chuyên môn, tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề du lịch cho các đơn vị quản lý và các đối tượng tham gia phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan lựa chọn các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, dụ lịch cộng đồng; tham dự đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch”. Phối hợp UBND huyện Hòa Vang triển khai công tác báo cáo kết quả triển khai theo quy định tại Kế hoạch này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố phối hợp với Sở Du lịch tham mưu xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các mô hình du lịch nông thôn; rà soát, đánh giá, lựa chọn sản phẩm OCOP nhóm VI – “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch”. Phối hợp với UBND huyện Hòa Vang, Sở Du lịch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Trên cơ sở khả năng cân đối vốn và đề xuất của các đơn vị liên quan, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố (nếu có) thực hiện kế hoạch theo tiến độ hằng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Sở Tài chính tại thời điểm xây dựng dự toán theo quy định và trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị về kinh phí thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tham mưu cơ quan có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí để thực hiện theo quy định và trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách thành phố. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch này ưu tiên thực hiện lồng ghép nguồn vốn có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước trước khi đề xuất bố trí dự toán.

Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan trong việc giới thiệu, quảng bá các thương hiệu, sản phẩm vùng nông thôn Hòa Vang và các doanh nghiệp của địa phương tại các hội chợ triển lãm thương mại, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước

Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện hoặc thẩm định các dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo đối với các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng liên quan đến Kế hoạch này; phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách công tác văn hóa địa phương. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan lựa chọn các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng; tham dự đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch”.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với UBND huyện Hòa Vang rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng viễn thông tại địa phương; hướng dẫn công tác đầu tư hệ thống wifi phù hợp với quy hoạch, cảnh quan, đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông, hiệu quả phục vụ phát triển du lịch nông thôn; phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Hòa Vang ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn.

Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các điểm du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã du lịch; phối hợp tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho Ban quản lý, Tổ hợp tác, Hợp tác xã.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị – xã hội: Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia Chương trình; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát Chương trình địa bàn thành phố; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi mở, chân thành đối với du khách.

Hiệp hội Du lịch thành phố: Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp lữ hành, du lịch kết nối đến các điểm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng; phối hợp tổ chức khảo sát, xây dựng chương trình du lịch, quảng bá các tuyến, điểm du lịch.

Công Tâm

Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng – danang.gov.vn