Ninh Bình khai thác tiềm năng du lịch nông thôn, tạo đột phá trong phát triển du lịch địa phương

TITC – Theo Kế hoạch số 32/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tỉnh đặt mục tiêu khai thác tiềm năng, thế mạnh tài nguyên này để tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới.

Đầm Vân Long, Ninh Bình. Ảnh: TITC

Ninh Bình sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của Chương trình để đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn 2022 – 2025 và các năm tiếp theo, tạo sự chuyển biến mới trong phát triển du lịch, xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến an toàn – thân thiện – chất lượng.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; mỗi huyện, thành phố phấn đấu có ít nhất 01 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái.

 

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; có điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.

Cánh đồng Tam Cốc, Ninh Bình. Ảnh: TITC

Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù. Phấn đấu chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 50% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ. Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung vào: (1) Nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. (2) Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền. (3) Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng. (4). Truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn. (5) Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các tổ chức và cá nhân có liên quan xây dựng thí điểm 08 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch cộng đồng; làng du lịch thông minh; du lịch làng nghề theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững trên địa bàn các huyện, thành phố (01 mô hình/huyện/TP). Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó tập trung vào chu trình đánh giá, xây dựng về sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng; hướng dẫn và đưa các giá trị văn hóa, đặc thù của địa phương vào các sản phẩm OCOP để phát triển thành các sản phẩm đặc sản của địa phương. 

Phong cảnh Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: TITC

Đồng thời triển khai các điểm bán hàng OCOP tại các khu, điểm du lịch trọng điểm và du lịch cộng đồng của địa phương; Hỗ trợ các địa phương hoàn thiện các tiêu chí sản phẩm OCOP cho các giá trị văn hóa truyền thống và làng nghề thủ công để phát triển du lịch nông thôn. Đầu tư xây dựng một số mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị gắn với du lịch trải nghiệm giáo dục, du lịch củng cố sức khỏe, du lịch ẩm thực…

Tỉnh cũng sẽ tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình du lịch nông thôn tại các địa phương trong và ngoài nước. Số hóa các điểm đến và xây dựng bản đồ số kết nối mạng lưới điểm đến về du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động các điểm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng tại địa phương.

 

Định hướng xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng. Hướng dẫn, hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch cho các điểm du lịch cộng đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương trong khu vực và cả nước để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các đoàn famtrip để giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, giới thiệu điểm đến đặc trưng về du lịch nông thôn mới thu hút khách du lịch.

Tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý du lịch tại cơ sở; các khóa đào tạo hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ du lịch và định hướng đầu tư, kinh doanh du lịch cộng đồng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư phát triển du lịch tại địa phương, gắn với đào tạo nghề. Xây dựng các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn trong và ngoài tỉnh.

 

Về giải pháp, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu cần huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn; Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về du lịch nông thôn; Bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao năng lực cho lao động du lịch nông thôn; Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn; Tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế về phát triển du lịch nông thôn.

Một số hình ảnh du lịch Ninh Bình:

Trung tâm Thông tin du lịch