Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia, khu bảo tồn

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất quy định để triển khai, phát triển hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên.

Ảnh minh họa

Trước đó, tạp chí Tài chính điện tử số ra ngày 02/9/2019 thông tin: Phát triển hoạt động du lịch sinh thái, nâng cao khả năng tự chủ tài chính của các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên là đúng hướng. Các cơ quan quản lý nhà nước cần có quy định cụ thể, chi tiết để làm cơ sở triển khai hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên; nghiên cứu chính sách cho thuê môi trường rừng kinh doanh du lịch sinh thái gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, đề xuất.


Minh Hiển