Nghệ An tăng cường quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đến nay, Nghệ An có 422 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên, trong đó có 380 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 41 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 1 sản phẩm đạt hạng 5 sao.

Để sản phẩm OCOP tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả cao, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, từng bước xây dựng thương hiệu, hình ảnh sản phẩm OCOP Nghệ An, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung.

Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện và phát triển sản phẩm, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm đã được công nhận OCOP đạt hạng 3 sao trở lên có quy mô sản xuất nhỏ, khó đáp ứng thị trường, tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất đảm bảo số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường.


Sản phẩm OCOP từ Sen của HTX Sen quê Bác (Nam Đàn, Nghệ An)

Cục Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với các chủ thể có sản phẩm OCOP (nếu có).

Khẩn trương hoàn thiện việc đánh giá lại các sản phẩm đã được công nhận quá 36 tháng, trường hợp đánh giá lại không đạt, hoặc các chủ thể có sản phẩm đã hết hạn không đề xuất đánh giá thì báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện phát triển sản phẩm, trong đó ưu tiên hỗ trợ các chủ thể sau khi được công nhận OCOP đạt hạng 3 sao trở lên có quy mô sản xuất nhỏ khó đáp ứng thị trường tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất đảm bảo số lượng, chất lượng từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời quan tâm công tác quy hoạch vùng nguyên liệu, lựa chọn sản phẩm truyền thống, đặc trưng, sản phẩm bản địa,… để phát triển sản phẩm OCOP.


Nước mắm Hải Giang 1 (Phường Nghi Hải, TX Cửa Lò) 

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, công nhận các sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao tuyệt đối không chạy theo số lượng, không công nhận đối với các sản phẩm chưa đạt yêu cầu.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đối với sản phẩm OCOP đã được đánh giá và công nhận; kiên quyết thu hồi hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi, xử lý các sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm so với quy định.

Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng Logo OCOP, tem nhãn, mẫu mã bao bì và cương quyết xử lý, cung cấp thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng, các đơn vị phân phối và cơ quan quản lý thị trường đối với những chủ thể OCOP cố tình sử dụng không đúng quy định.


Tưng Sa Nam (Nam Đàn) – Bản sắc xứ Nghệ

Chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng năm 2023 theo Quyết định số 148QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Lưu Khuyên
Tạp chí điện tử Kinh tế nông thôn – kinhtenongthon.vn