Một mô hình của Lào Cai được chọn thí điểm mô hình du lịch nông thôn

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Tày tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn là 1 trong 12 mô hình thí điểm thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.


Nghĩa Đô (Bảo Yên, Lào Cai) phát huy giá trị môi trường sinh thái đặc trưng và cảnh quan nông thôn nhằm thu hút du khách

UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lập kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai phù hợp với Quyết định 922, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”.

Trong đó, chú trọng phát huy tiềm năng thế mạnh, khơi dậy giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn, phát triển các làng nghề; phát huy giá trị môi trường sinh thái đặc trưng và cảnh quan nông thôn; đề cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị du lịch.

Mai Huệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai – laocaitv.vn