Lai Châu từng bước bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc

(TITC) - Nằm ở miền núi phía Bắc, tỉnh Lai Châu sở hữu nền văn hóa đa dạng với khoảng 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc luôn được đặc biệt quan tâm.

Thực hiện Chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tháng 2/2021, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025. Nhằm triển khai cụ thể hóa Nghị quyết, các cấp chính quyền địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cũng như kế hoạch hành động.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, sau hơn 2 năm triển khai quyết liệt, Nghị quyết 04-NQ/TU đã đạt được những kết quả ban đầu khả quan. Các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết cơ bản đều được cụ thể hóa, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào văn hoá văn nghệ trong quần chúng nhân dân không ngừng phát triển. Đội ngũ trí thức, lực lượng văn nghệ sỹ được xây dựng, phát triển cả về số lượng và chất lượng, tích cực động viên, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật và tham gia các cuộc thi sáng tác về văn học, nghệ thuật. Coi trọng việc xét tặng, tôn vinh, khen thưởng các nghệ nhân, chủ thể văn hóa có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng giao lưu, hợp tác về văn hóa, du lịch với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 3 tỉnh Bắc Lào và liên kết hợp tác phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Trung bộ, Nam bộ thông qua các hoạt động, chương trình xúc tiến, quảng bá. Nhiều sự kiện văn hóa quy mô cấp địa phương, cấp quốc gia được tổ chức thành công góp phần quảng bá thế mạnh cũng như hình ảnh đẹp về vùng đất và con người Lai Châu, từng bước đưa Lai Châu trở thành điểm đầu tư hấp dẫn, nhiều tiềm năng.

Những nỗ lực của tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc nhằm khai thác tiềm năng du lịch đã mang lại những kết quả tích cực và rõ rệt. Công tác đầu tư, xúc tiến văn hóa không chỉ mang đến ý nghĩa tinh thần mà còn góp phần tạo ra giá trị kinh tế – xã hội to lớn, đặc biệt là đối với ngành du lịch.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, Lai Châu vẫn còn một số khó khăn, thách thức còn tồn tại. Nhằm khắc phục các hạn chế, trong thời gian tới, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường bố trí nguồn lực để tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 04-NQ/TU. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách về lĩnh vực văn hóa, du lịch. Đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ khách. Nghiên cứu xây dựng thêm các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn để tạo sức cạnh tranh với các địa phương trong khu vực. Mở rộng hợp tác, xúc tiến quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Lai Châu đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước…

Trung tâm Thông tin du lịch