Định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái gắn với suối, thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 về việc ban hành  “Đề cương Đề án Định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái gắn với suối, thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Việc ban hành Đề án “Định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái gắn với suối, thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết; tạo cơ sở cho việc đề xuất các mô hình hoạt động, kêu gọi đầu tư, quản lý đồng bộ và khai thác có hiệu quả những điểm du lịch này. ...


Thác Chín Chàng – Khe Đầy

Theo đề án được phê duyệt, những định hướng chung để Định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái gắn với suối, thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có:

Phát huy những nét đặc trưng riêng có của tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch sinh thái tại các điểm suối, thác để đa dạng sản phẩm và tạo nên sự khác biệt.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp khi đầu tư vào loại hình du lịch sinh thái tại các điểm suối thác; đồng thời, luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất và sẵn sàng trao đổi, thảo luận để giải quyết các kiến nghị, hiến kế của các nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến kinh doanh lâu dài và có hiệu quả tại địa phương.

Xây dựng một số mô hình điểm nhấn về du lịch sinh thái gắn với suối thác; rà soát lại các cơ chế, chính sách của địa phương nhằm đảm bảo việc quản lý đất đai, đào tạo nguồn lao động nông thôn.

Xây dựng các tiêu chí đánh giá tiềm năng các địa điểm du lịch để định hướng tập trung nguồn lực đầu tư.

Hoàn thiện và chấn chỉnh hệ thống các sản phẩm du lịch sinh thái tại các khu vực này theo các tiêu chí: có chất lượng, đặc sắc, đa dạng và đồng bộ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế; phát triển sản phẩm du lịch sinh thái “xanh”, tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa địa phương.

Quy hoạch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh nổi trội và hấp dẫn về tài nguyên du lịch; tập trung ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch sinh thái; từng bước hình thành hệ thống khu, điểm du lịch quốc gia; khu, điểm du lịch các vùng và địa phương.

Phát huy thế mạnh và tăng cường liên kết giữa các vùng, miền, địa phương hướng tới hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch.

Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với khám phá đa dạng sinh học, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn, phát triển du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng kết hợp lưu trú tại nhà dân.

Liên kết tạo sản phẩm du lịch vùng, liên kết theo loại hình chuyên đề để tạo sản phẩm đa dạng./.