Đà Nẵng: Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, thành phố hoàn thành quy hoạch du lịch vùng rừng núi và quy hoạch vùng vui chơi giải trí dưới nước khu vực huyện Hòa Vang để kêu gọi đầu tư phát triển, cung cấp sản phẩm du lịch trải nghiệm sinh thái tự nhiên; phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn, phấn đấu hình thành 2 sản phẩm OCOP du lịch 3 sao trở lên, 2 hợp tác xã du lịch cộng đồng, 100% cơ sở du lịch được đào tạo các kỹ năng cần thiết để phục vụ du lịch.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá và ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch; hình thành mạng lưới liên kết du lịch nông thôn đặc thù của huyện Hòa Vang; xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn tại huyện…

Kế hoạch được triển khai trên địa bàn huyện Hòa Vang, tập trung tại các điểm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp gắn với hoạt động du lịch có sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương. Các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch cần triển khai như: nâng cấp, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn; truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn; triển khai thực hiện đề án Thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang và đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn…

Thu Hà

Báo Đà Nẵng online – baodanang.vn