Chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để Kon Tum thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn

(TITC) – Những năm qua, các giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống là một trong những ưu thế để Kon Tum đẩy mạnh phát triển du lịch, thu hút khách. Để tiếp tục khai thác hiệu  quả những giá trị đặc sắc này góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Đề án Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số là một trong những giải pháp mang tính quyết định.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh, gắn với công tác xây dựng nông thôn mới nhằm xây dựng các làng văn hóa, làng nghề gắn với phát triển du lịch. Khai thác lợi thế, tiềm năng tài nguyên du lịch địa phương để tạo ra sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tộc thiểu số.

Tạo điều kiện cho người dân địa phương tham gia làm du lịch, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nghiên cứu các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế khu vực nông thôn thông qua loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với nông – lâm nghiệp.

Về mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2022 – 2025: Phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 05 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; mỗi điểm du lịch có ít nhất 01 nhân viên thành thạo ngoại ngữ.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tích hợp chung trong bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên toàn quốc. Củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn.

 

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2025 – 2030: Phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; phấn đấu đến năm 2030 có 07 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; 70% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 70% điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.

Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 70% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù. Ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; mỗi điểm du lịch có ít nhất 01 nhân viên thành thạo ngoại ngữ.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tích hợp chung trong bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên toàn quốc. Củng cố và nâng cấp ít nhất 60% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn…

Để thực hiện các mục tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra gồm: Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển du lịch nông thôn; Huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn; Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về du lịch nông thôn; Bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao năng lực cho lao động du lịch nông thôn; Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn; Tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế về phát triển du lịch nông thôn.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: Tham mưu UBND tỉnh rà soát quy hoạch các khu, điểm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn; tham mưu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường đầu tư trong bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa; các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, nghiên cứu xây dựng các đề tài về sản phẩm du lịch, loại hình du lịch đặc trưng của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch để giới thiệu hình ảnh du lịch Kon Tum đến với du khách trong và ngoài nước. Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về xây dựng đời sống văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững; triển khai các hoạt động thúc đẩy liên kết phát triển du lịch và nông nghiệp, nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương gắn kết với tiêu chí phát triển du lịch của ASEAN.

Trung tâm Thông tin du lịch