Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 01/6/2023, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025.

Với các mục tiêu cụ thể:
     – Mỗi huyện, thị xã, thành phố tập trung ưu tiên nguồn lực đảm bảo hoàn thành việc phát triển, hình thành mỗi địa phương có tối thiểu 02 điểm du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
     – Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số có ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.
    – Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu xúc tiến quảng bá.
   – Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng phục vụ du lịch, bồi dưỡng nghề cho tối thiểu 80% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ, làng nghề phục vụ du lịch, cán bộ quản lý du lịch tại địa phương và các chủ thể hoạt động kinh doanh du lịch nông nghiệp nông thôn.
    – Tập trung xây dựng 06 mô hình thí điểm du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
     Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp sau:
   – Nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
    – Thí điểm xây dựng và phát triển các điểm đến du lịch nông thôn mang đặc trưng địa phương.
    – Xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP.
    – Xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm, tham quan về ngành điều.
    – Xây dựng các mô hình theo chuỗi liên kết du lịch nông thôn đặc thù có sự tham gia của người dân là chủ thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp.
    – Truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn.
    – Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng.
    – Rà soát, bổ sung và triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
    Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện Kế hoạch này hiệu quả.

Tác giả bài viết: Ngọc Vinh
Cổng TTĐT tỉnh Bình Phước – binhphuoc.gov.vn