Cao Bằng quyết tâm tăng tỷ trọng đóng góp của dịch vụ du lịch trong kinh tế nông thôn

(TITC) – Ngày 8/6/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy ký ban hành Kế hoạch số 1402/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó mục tiêu chung đặt ra là phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hoá và môi trường sinh thái của các địa phương trong tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng thương mại, dịch vụ; tăng tỷ trọng đóng góp của dịch vụ du lịch vào kinh tế nông thôn; thúc đẩy liên kết, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị du lịch nông thôn hiệu quả.

 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là xây dựng, phát triển điểm đến và hình thành sản phẩm du lịch nông thôn; mỗi huyện, thành phố phấn đấu xây dựng 01 điểm du lịch nông thôn gian với lợi thế về nông nghiệp, văn hoá, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; hình thành các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn đảm bảo đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Cao Bằng có từ 01 – 03 điểm du lịch nông thôn (du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái …) gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hoá, làng nghề hoặc môi trường. sinh thái của địa phương theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số có ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Phấn đấu 100% các điểm du lịch nông thôn được giới thiệu xúc tiến quảng bá, 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch, bồi dưỡng nghề, kỹ năng phục vụ du lịch cho tối thiểu 80% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ, lỏng nghề phục vụ du lịch, cán bộ quản lý văn hoá – xã hội tại địa phương và các chủ thể hoạt động kinh doanh du lịch nông nghiệp nông thôn. Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số điểm du lịch nông thôn và được giới thiệu, quảng bá

Để đạt được mục tiêu đề ra, kế hoạch của UBND tỉnh Cao Bằng đã đưa ra một
số nhiệm vụ như sau: Đầu tư phát triển điểm du lịch nôngthôn gắn với việc thực
hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Xây dựng, hoàn thiện văn bản hướng
dẫn về phát triển du lịch nông thôn; Khai thác, xây dựng và phát triển các điểm
đến du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng miền, xây dựng mô hình du lịch nông
thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững; xây dựng và phát
triển sản phẩm OCOP; Xây dựng các mô hình theo chuỗi liên kết du lịch nông thôn
đặc thù có sự tham gia của người dân là chủ thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ
kinh doanh, doanh nghiệp; Quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch gắn với nghề truyền
thống, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn; Phát triển nguồn nhân lực du lịch
nông thôn có chất lượng; Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về
du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Cao Bằng giao Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng là
cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kế
hoạch này. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các
sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện
nhiệm vụ theo kế hoạch.

Một số hình ảnh du lịch Cao Bằng:

Trung tâm Thông tin du lịch