Cần Thơ phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch về việc phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Kế hoạch, mục tiêu nhắm mục tiêu và phát huy giá trị, tiềm năng của khu vực nông thôn, bản sắc văn hóa truyền thống của làng ngh giáp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lượng cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, phát triển nông thôn Gắn với mục tiêu nông nghiệp sinh thái, hiện đại và nông dân thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn bền vững.

Mục tiêu đến năm 2030, bảo tồn và phát triển 04 làng nghề đã được công nhận trên địa bàn thành phố, phát triển 01 – 02 làng nghề gắn với du lịch nông thôn và xây dựng nông thôn mới; trên 80% làng nghề, làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả; 100% người lao động trong làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng vệ sinh an toàn lao động và kiến thức công nghệ thông tin cơ bản; có ít nhất 50% số làng nghề có sản phẩm được bảo hộ sở hữu thương hiệu; tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân các làng nghề đạt khoảng 10%/năm; 100% cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường; tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành nghề nông thôn đạt khoảng 6,0-7,0%/năm; thu nhập bình quân lao động trong các hoạt động ngành nghề nông thôn gấp 2,5 – 3 lần so với năm 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo khu vực ngành nghề nông thôn là 80% và tỷ lệ được cấp bằng, chứng chỉ đạt 35%; hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, ổn định đáp ứng 70% nhu cầu phát triển ngành nghề nông thôn.

Tầm nhìn đến năm 2045, ngành nghề nông thôn tiếp tục là hoạt động mang lại thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế quốc dân. Phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn theo hướng phát triển bền vững, thông minh, thân thiện với môi trường, gắn với xây dựng không gian nông thôn xanh, sạch, đẹp; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của vùng, miền.

Nội dung và giải pháp của Kế hoạch gồm: công tác tuyên truyền; phát huy vai trò của nghệ nhân, thợ giỏi; bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống; đầu tư cơ sở hạ tầng, mặt bằng sản xuất phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động nguồn vốn, tín dụng phát triển ngành nghề nông thôn; tăng cường hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ đào tạo nhân lực; hỗ trợ tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hỗ trợ bảo vệ môi trường; hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với hoạt động du lịch; xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ về khuyến công.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ sở, ban ngành thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan và UBND quận , huyện phát triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả, đúng mục tiêu. Hàng hóa, phân phối các cơ sở, thành phố và địa phương xây dựng kế hoạch, kinh doanh hỗ trợ tài chính hỗ trợ phát triển ngành nghề, làng nghề ở thôn quê trên địa bàn thành phố gửi Sở Tài chính tổng hợp vào phương tiện dự án phân tích ngân sách, cơ sở có thẩm quyền xem xét, quyết định; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nông thôn; kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chính sách, luật, hiệu quả hoạt động của các làng nghề và cơ sở ở ngành nghề nông thôn; thẩm định các dự án phát triển ngành nghề nông thôn theo đề xuất của UBND các quận, huyện có liên quan, trình UBND thành phố phê duyệt; chủ trì, phân phối các đơn vị tham khảo UBND thành phố thành lập Hội đồng xét công nhận làng nghề, truyền thống nghề và làng ngh đề truyền thống và UBND thành phố quyết định công nhận công nhận làng nghề, truyền thông nghề thống và làng nghề truyền thống theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 52/2018/ND-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ; hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường làng nghề, ngành nghề nông thôn. 

Phương Thảo
Cổng TTĐT TP Cần Thơ – cantho.gov.vn