Bình Đinh: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý nhà nước về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý nhà nước về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nhằm phát triển du lịch bền vững. Ảnh: Lê Na

Trong 2 ngày, các học viên được phổ biến một số chuyên đề như: Xu hướng phát triển du lịch bền vững, kiến thức về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; mô hình quản lý du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại một số địa phương; giới thiệu, xây dựng, quản lý và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng; định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định, hướng tới phát triển du lịch bền vững; phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch; công tác vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện các quy định trong phát triển du lịch cộng đồng.rong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, học viên còn được tham quan trải nghiệm thực tế các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại địa phương.

Lê Na

Báo Bình Định – baobinhdinh.vn