Bến Tre: Huyện Chợ Lách phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

UBND huyện Chợ Lách (Bến Tre) vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch nông thôn (DLNT) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Mục tiêu nhằm đẩy mạnh phát triển DLNT gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, phát triển bền vững.

Du khách vui chơi, hái trái cây tại Nguyễn Gia Farmstay, Chợ Lách. Ảnh: Thanh Đồng

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025, phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm DLNT. Phấn đấu, có ít nhất 1 điểm DLNT được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương. Có 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ DLNT được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Đẩy mạnh phát triển DLNT gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm DLNT được công nhận số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.

Phấn đấu 100% điểm DLNT được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm DLNT ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng ít nhất mỗi xã 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù. Ít nhất 70% chủ cơ sở DLNT được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động DLNT được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; phấn đấu mỗi điểm du lịch có ít nhất 1 nhân viên thành thạo ngoại ngữ. Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm DLNT trên địa bàn huyện.

T. Đồng