Bắc Giang triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

(TITC) – Ngày 01/8/2023, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 132/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, chương trình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, các mục tiêu nhiệm vụ tại Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bắc Giang xác định phát triển du lịch nông thôn nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên của tỉnh; thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng thời tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân và sự tham gia tích cực từ cộng đồng địa phương đầu tư cho phát triển du lịch nông thôn để xây dựng, phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về du lịch có lợi thế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân và cộng đồng trong việc xây dựng, phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Về phạm vi thực hiện, kế hoạch này được triển khai ở khu vực nông thôn của tỉnh Bắc Giang, tập trung tại các điểm du lịch nông thôn, do cộng đồng địa phương tổ chức quản lý hoặc có sự tham gia của cộng đồng trong thời gian từ năm 2023 đến 2025.

Đối tượng triển khai của kế hoạch này là các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia vào lĩnh vực du lịch nông thôn; đặc biệt là các hộ gia đình, chủ thể hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn nông thôn có nhu cầu khai thác và liên kết phát triển du lịch nông thôn.

 

Mục tiêu chung của chương trình nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị và phát triển bền vững. Phát triển hệ thống điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng, hấp dẫn, chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp nông thôn trong hoạt động du lịch.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; lựa chọn ít nhất 03 mô hình điểm, điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

 

Mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn (du lịch cộng đồng) đặc thù. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. 100% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; mỗi điểm du lịch có ít nhất 01 nhân viên sử dụng được tiếng Anh giao tiếp thông thường.

Để triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch đã đặt ra 05 nhiệm vụ trọng tâm đó là: (1) Nâng cấp đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. (2) Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng vùng miền. (3) Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng. (4) Truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn. (5) Xây dựng mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

Về giải pháp thực hiện, kế hoạch cũng đề ra 05 giải pháp, gồm: (1) Xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển du lịch nông thôn. (2) Huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn. (3) Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về du lịch nông thôn. (4) Bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho lao động du lịch nông thôn. (5) Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn.

 

Một số hình ảnh du lịch Bắc Giang:

Trung tâm Thông tin du lịch