An Giang đã có 92 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, tính đến nay, toàn tỉnh có 92 sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” từ 3 sao trở lên, trong đó có 02 sản phẩm đạt 5 sao - cấp Quốc gia, 03 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 15 sản phẩm đạt 4 sao, 72 sản phẩm đạt 3 sao.

Đã có 62 chủ thể sản xuất kinh doanh có sản phẩm OCOP, trong đó có 05 Hợp tác xã (chiếm 8,2%), 01 Tổ hợp tác (chiếm 1,6%), 21 Doanh nghiệp (chiếm 33,8%) và 35 Cơ sở sản xuất kinh doanh (chiếm 56,4%); về cơ cấu nhóm, ngành sản phẩm có 66 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm (chiếm 69,77%), 22 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống (chiếm 26,74%) và 03 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ – trang trí (chiếm 3,49%).

Dự kiến đến cuối năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 70 sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” từ 3 sao trở lên.

Về mô hình thí điểm: Ngày 14/4/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP phê duyệt danh mục mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 2) tên mô hình: “Phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng tại 03 xã Cù Lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” và địa điểm thực hiện: tại các xã Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ và Mỹ Hiệp thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nguồn kinh phí từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nguồn đối ứng từ địa phương, doanh nghiệp.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Chợ Mới và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch/Đề án để triển khai thực hiện cho giai đoạn 2023 – 2025 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Còn lại những tháng cuối năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục hỗ trợ các sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, giới thiệu và kết nối cung – cầu cho sản phẩm. Tiếp tục các hoạt động tuyên truyền, rà soát các sản phẩm tiềm năng tại các địa phương để tiếp tục hỗ trợ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong năm 2023.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển công nghệ số, đặc biệt là chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn hướng tới nông thôn mới thông minh./.

Nguồn: Báo cáo số 315/BC-SNNPTNT ngày 29/9/2023

Hải Nhu

Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang – angiang.gov.vn