Nghệ An công nhận điểm du lịch cộng đồng, sinh thái Bản Xiềng – Phà Lài – Sông Giăng

Ngày 18/8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3022/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch cộng đồng, sinh thái Bản Xiềng - Phà Lài - Sông Giăng xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.


Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Con Cuông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý điểm du lịch cộng đồng, sinh thái Bản Xiềng – Phà Lài – Sông Giăng xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Trong đó, huyện cần tập trung bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho du khách đến tham quan; trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách tham quan, du lịch. Đồng thời ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch cộng đồng, sinh thái Bản Xiềng – Phà Lài – Sông Giăng xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản có liên quan.

Cùng với đó, xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị điểm du lịch. Khắc phục các tồn tại theo Biên bản thẩm định ngày 03/8/2021 và duy trì những tiêu chí đã được thẩm định theo quy định tại Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát UBND huyện Con Cuông thực hiện các nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch cộng đồng, sinh thái Bản Xiềng – Phà Lài – Sông Giăng xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Con Cuông triển khai thực hiện công tác quản lý điểm du lịch trên theo quy định hiện hành./.

Kim Oanh