Đắk Lắk: Đầu tư hơn 175 tỷ đồng để phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định phê duyệt Đề án Phát triển Du lịch sinh thái, nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh.

Du khách tham quan, trải nghiệm công đoạn chế biến ca cao tại Công ty TNHH Nam Trường Sơn (xã Ea Na, huyện Krông Ana)

Trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, kỹ thuật, thị trường khách cũng như lợi thế phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nông nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk (giai đoạn 2016 – 2020), đề án đã định hướng phát triển loại hình du lịch này theo chủ trương “mỗi địa phương một sản phẩm” nhằm kích cầu ngành du lịch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. 

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở VHTTDL và Sở NNPTNT phối hợp tổ chức mô hình quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm phục vụ mục tiêu trên thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp và kịp thời cho các địa phương thực hiện đề án; giao cho các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch huy động, bố trí nguồn vốn hơn 175 tỷ đồng để thực hiện đề án.

                        Phương Đình